NL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GRUPPA

1. Algemene informatie

Algemene voorwaarden van Gruppa B.V. (hierna ook te noemen: “Gruppa”), gevestigd te (1078 NN) Amsterdam, aan de Rooseveltlaan 106. Gruppa is een besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69809674. Gruppa heeft als BTW-nummer 858020889B01. Hieronder treft u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de dienst, die wordt aangeboden via onze websites en (mobiele) (web)applicaties (hierna ook te noemen: “onze dienst”). Wij verzoeken u deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen voordat u gebruik maakt van onze dienst. Door gebruikt te maken van onze dienst aanvaardt u onze algemene voorwaarden. Mocht u vragen hebben betreffende de algemene voorwaarden contacteer ons dan door het sturen van een 

e-mail aan info@gruppa.nlvoordat u gebruik maakt van onze dienst.

Hieronder treft u de uitleg van enkele definities, die worden gebruikt in deze algemene voorwaarden.

a. Dienst: onze dienst omvat een technologisch platform dat gebruikers toe staat om via de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) sportlessen te boeken bij onafhankelijke externe aanbieders van dergelijke sportlessen. U erkent door middel van het gebruik van onze dienst dat Gruppa zelf geen sportlessen verschaft. 

b. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gast een sportles boekt, of de natuurlijke of rechtspersoon die een profiel aanmaakt op onze dienst.

c. Aanbieder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die door middel van het aanmaken van een profiel als trainer geregistreerd staat op onze dienst.

d. Aanbod: alle gegevens die aanbieder op zijn profiel plaatst (teksten, foto’s, certificaten) en alle gegevens ten aanzien van de sportlessen, prijzen en beschikbaarheid.

e. Boeking: de door de gebruiker via onze dienst gereserveerde en betaalde sportles bij een van de aanbieders.

f. Profiel: de besloten digitale pagina van de aanbieder, via welke besloten pagina aanbieder sportlessen onder meer kan aanmaken, verwijderen en bewerken.

g. Overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt nadat de gebruiker, aanbieder of gast akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.

h. Commissie: de door aanbieder aan Gruppa verschuldigde vergoeding voor de door Gruppa verrichte werkzaamheden.

i. Transactiekosten: alle door de paymentprovider in rekening gebrachte kosten voor een geboekte sportles via Ideal, credit card of enig andere elektronische betaalmethoden.


2. Toepasselijkheid, toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. De algemene voorwaarden zijn toepassing op de overeenkomst en ieder gebruik dat zowel gebruiker als aanbieder maakt van onze dienst.

b. Algemene inkoop- of andere algemene voorwaarden van gebruiker of aanbieder zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen Gruppa en gebruiker of aanbieder en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

c. Op het gebruik van onze dienst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

d. Ter zake van enig geschil tussen Gruppa enerzijds en gebruiker of aanbieder anderzijds in verband met het gebruik van onze dienst en/of deze algemene voorwaarden is uitsluitend de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam bevoegd die te beslechten.

e. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend, ongeldig of onuitvoerbaar mocht zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en rechtsgeldig. In een dergelijk geval zullen Gruppa en aanbieder zich zoveel mogelijk committeren om in onderhandeling te treden om vervangende bepalingen overeen te komen die de bedoeling van de betreffende bepalingen(en) zo dicht mogelijk benaderen.


3. Wijzigen algemene voorwaarden

a. Gruppa behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen door een bijgewerkte versie van de algemene voorwaarden op onze website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) te plaatsen.

b. Gruppa zal in het geval de algemene voorwaarden worden gewijzigd gebruiker en aanbieder hiervan per e-mail verwittigen. Indien Gruppa binnen 7 dagen na het versturen van deze e-mail geen reactie heeft ontvangen van gebruiker of aanbieder accepteert gebruiker of aanbieder daardoor de wijziging van de algemene voorwaarden.


4. Intellectueel eigendom

a. De dienst en alle rechten daarin zijn en blijven eigendom van Gruppa. 

b. Alle bestaande en toekomstige rechten, waaronder de intellectuele eigendomsrechten, ten aanzien van onze website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) alsmede de dienst, zijn in handen en behoren toe aan Gruppa, voor zover deze rechten niet toebehoren aan derden, zoals aanbieder, of andere natuurlijke personen of rechtspersonen van wie materiaal beschikbaar is gesteld.

c. De intellectuele eigendomsrechten op beeld, foto, tekst of ander materiaal die door of in opdracht van Gruppa zijn gemaakt ten behoeve van het aanbod van aanbieder en of de dienst, blijven volledig eigendom van Gruppa. Aanbieder verkrijgt voor de looptijd van de overeenkomst een licentie op het materiaal vervaardigd ten behoeve van aanbieder voor gebruik op de website, (mobiele) (web)applicatie, media of brochuremateriaal van aanbieder.

d. Voor zover aanbieder intellectuele eigendomsrechten heeft op (de afzonderlijke onderdelen van) het aanbod, verstrekt aanbieder aan Gruppa ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten een niet-exclusieve, overdraagbare, kosteloze en wereldwijze licentie aan Gruppa voor het gebruik van (de afzonderlijke onderdelen van) het aanbod. Aanbieder garandeert daarbij dat hij rechthebbende is van de hiervoor genoemde intellectuele eigendomsrechten en dat er geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Aanbieder vrijwaart Gruppa voor alle aanspraken van derden op dit gebied.


5. Website(s) en (mobiele) (web)applicaties

a. Gruppa spant zich in voor optimale beschikbaarheid en bereikbaarheid van haar website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) en de dienst. Hiertoe geldt geen resultaatsverbintenis.

b. Gruppa is nimmer gehouden tot herstel van verloren gegane gegevens of vergoeding van schade veroorzaakt door het verloren gaan van gegevens van de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) of bij gebruik van de dienst.

c. Op de website(s) en (mobiele) (web)applicaties worden reviews getoond van de gebruiker met betrekking tot een boeking en aanbieder. Gruppa is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de beoordelingen voor aanbieder.

d. Beoordelingen van gebruikers worden voorafgaand aan plaatsing op de dienst niet getoetst door Gruppa.


6. Toegang profiel en plaatsen aanbod

a. Aanbieder moet om toegang te krijgen tot het profiel en voor vermelding van het aanbod op de dienst zich registreren via de website en of de (mobiele) (web)applicatie. Hiervoor dient een e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord in te worden gevoerd.

b. Registratie kan uitsluitend geschieden door middel van een volledig ingevuld web formulier en acceptatie van deze algemene voorwaarden.

c. Aanbieder moet hierbij ten behoeve van de betalingen tevens zijn rekeningnummer alsook een kopie van zijn legitimatiebewijs uploaden. Een kopie van het legitimatiebewijs wordt niet door Gruppa opgeslagen; deze wordt direct doorgezonden aan de paymentprovider.

d. Na registratie op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) ontvangt aanbieder op het door hem opgegeven e-mailadres een bevestigingsmail van Gruppa.

e. Gruppa behoudt zich te allen tijde het recht voor om (de aanvraag van) aanbieder te weigeren.

f. Het profiel van zowel gebruiker als aanbieder is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en gekoppeld aan de gebruiker respectievelijk aanbieder die het profiel heeft aangemaakt. Gebruiker en aanbieder dienen het wachtwoord vertrouwelijk en met zorg te behandelen en dienen daarnaast redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen en gebruik kunnen maken van het wachtwoord. Gruppa is niet verantwoordelijk voor oneigenlijk gebruik van het profiel.


7. Verplichtingen aanbieder

a. Aanbieder is verantwoordelijk voor een correcte weergave van het aanbod op de website en of de (mobiele) (web)applicatie en is verplicht om regelmatig de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) te controleren of het aanbod nog up-to-date is.

b. Aanbieder dient op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) de prijzen inclusief BTW en alle andere belastingen te vermelden.

c. Aanbieder is verplicht om per product het van toepassing zijnde omzetbelastingtarief te vermelden en, zo nodig, tijdig aan te passen. Aanbieder is verantwoordelijk voor de juistheid van deze omzetbelastingtarieven. Gruppa is op generlei wijze aansprakelijk voor onjuiste of niet vermelde omzetbelastingtarieven.

d. Het is aanbieder niet toegestaan om hogere prijzen te vermelden op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) die hij of zij normaal hanteert dan wel de prijzen die aanbieder direct, dat wil zeggen zonder gebruik van de dienst, aan zijn gebruiker(s) berekent. 

e. Aanbieder is verplicht om het web formulier dat dient te worden ingevuld bij het aanmaken van een profiel naar waarheid in te vullen. 

f. Onjuiste, misleidende of grievende uitlatingen alsmede uitlatingen over andere aanbieders en of gebruikers, andere concurrenten en of Gruppa mogen niet worden vermeld in het aanbod op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s). Gruppa behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor om aanbieder direct te verwijderen en de overeenkomst te beëindigen.

g. Aanbieder is verplicht om tijdens de looptijd van de overeenkomst iedere boeking uit te voeren ongeacht enig (betalings)geschil tussen aanbieder en Gruppa.

h. Aanbieder is verplicht om iedere sportles naar het beste van zijn of haar vermogen te vervullen.


8. Verplichtingen gebruiker

a. Onjuiste, misleidende of grievende uitlatingen alsmede uitlatingen over andere gebruikers en of aanbieders en of Gruppa mogen niet worden vermeld in de biografie of in de reviews op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s). Gruppa behoudt zich in dergelijke gevallen het recht voor om aanbieder direct te verwijderen en de overeenkomst te beëindigen.


9. Boeking

a. Na ontvangst van een boeking door de gebruiker, stuurt Gruppa zo spoedig mogelijk een e-mail naar het door aanbieder opgegeven e-mailadres met een bevestiging van deze boeking.

b. Onverminderd het onder a vermelde van deze bepaling komt de uit de boeking voortvloeiende overeenkomst tot stand tussen de gebruiker en de aanbieder. De gebruiker gaat een overeenkomst aan met Gruppa.

c. Aanbieder zal accuraat reageren op elke boeking.

d. Aanbieder garandeert dat de kwaliteit van het aanbod voldoet aan de eisen die daaraan redelijkerwijs kunnen worden gesteld en dat de (uitvoering van de) boeking overeenkomt met het aanbod op de website en of de (mobiele) (web)applicatie.

e. Voorafgaand aan de uitvoering van de boeking, controleert aanbieder of de naam en het referentienummer van de gebruiker overeenkomt met de boeking.

f. De gebruiker is gerechtigd om de boeking tot maximaal 12 uur voor het geboekte tijdstip kosteloos te annuleren. Hetzelfde geldt voor de aanbieder.

g. Ter zake van vragen omtrent boekingen, wijzigingen daarvan, annuleringen en al hetgeen nog meer met boekingen samenhangt kan door zowel gebruiker als de aanbieder contact worden opgenomen met Gruppa door het versturen van een e-mail aan info@gruppa.nl. Daarnaast is Gruppa telefonisch bereikbaar op 0624782618.


10. Betalingen

a. Een boeking komt pas tot stand nadat deze door de gebruiker is betaald.

b. Gruppa verzendt direct na de boeking een e-mail aan gebruiker dat de les is geboekt en betaald.

c. Gruppa zal één keer per maand, te weten op de eerste dag van de maand, de door Gruppa ontvangen elektronische betalingen minus de commissiekosten aan aanbieder op het door hem opgegeven rekeningnummer voldoen.

d. Aanbieder kan ervoor kiezen om op een ander moment te worden uitbetaald. De kosten voor uitbetaling op een ander moment bedragen € 2,- per overboeking.

e. Aanbieder is verantwoordelijk voor de afdracht van de omzetbelasting tegen het van toepassing zijnde tarief.

f. Indien aanbieder - behoudens enige schuld aan de zijde van gebruiker - een boeking niet uitvoert, heeft aanbieder geen recht op betaling. Alsdan zal het door gebruiker overgeboekte geld binnen 7 dagen worden geretourneerd aan gebruiker. 

g. Ter zake van vragen omtrent betalingen en al hetgeen daarmee samenhang kan door zowel gebruiker als de aanbieder contact worden opgenomen met Gruppa door het versturen van een e-mail aan info@gruppa.nl.


11. Commissie- en transactiekosten

a. Aanbieder is per de door gebruiker betaalde boeking een commissie verschuldigd aan Gruppa. Deze commissie bedraagt 10% (zegge: tien procent) van de door aanbieder inclusief BTW aangeboden prijs. Indien de gebruiker de boeking heeft geannuleerd zoals in bepaling 9 f. Is aanbieder geen commissie verschuldigd aan Gruppa.

b. Gruppa heeft het recht de hoogte van de commissie te allen tijde aan te passen. Een verandering in de hoogte van de commissie zal tenminste 2 weken voor de inwerktreding van die wijziging via e-mail kenbaar worden gemaakt. In een dergelijk geval heeft aanbieder het recht de om de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum waarop de aangepaste commissie in werking zal treden.

c. Gruppa zal geen commissie bij aanbieder in rekening brengen indien een onjuiste boeking het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Gruppa.

d. Gruppa berekent de door haar betaalde transactiekosten één op éen, dus zonder marge, door aan aanbieder.

e. Gruppa reikt aanbieder een factuur uit voor de door aanbieder aan Gruppa verschuldigde commissie en of transactiekosten.

f. Gruppa heeft het recht om de door aanbieder verschuldigde commissie en of transactiekosten, vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting, te verrekenen met de ontvangen elektronische betalingen van de gebruiker. Indien Gruppa tot verrekening overgaat zal dit worden vermeld. Indien Gruppa de commissie en of transactiekosten niet (volledig) kan verrekenen met de ontvangen elektronische betalingen, zal het (resterende) bedrag aan verschuldigde commissie en of transactiekosten door aanbieder verschuldigd zijn. Voor zover niet anders bepaald, moet het bedrag in dat geval door aanbieder binnen 14 dagen aan Gruppa worden voldaan.

g. In het geval aanbieder zijn betalingsverplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is aanbieder vanaf de dag waarop betaling aan Gruppa uiterlijk plaats diende te hebben tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% (zegge: één komma vijf procent) per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.

h. In het geval aanbieder zijn betalingsverplichting niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, behoudt Gruppa zich het recht voor om het openstaande bedrag aan commissie en of transactiekosten de opvolgende periode(s) te verrekenen met de over die periode ontvangen elektronische betalingen van de gebruiker, net zo lang totdat het volledige openstaande bedrag aan commissie en of transactiekosten is voldaan.

i. Aanbieder dient tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die Gruppa zal moeten maken als gevolg van de niet-nakoming door aanbieder moeten vergoeden aan Gruppa.

j. Elk beroep op verrekening door aanbieder is uitgesloten.


12. Duur en beëindiging overeenkomst

a. De overeenkomst gaat in op het moment zoals benoemd in artikel 1 g. De overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten. In geval van aanbieder of gebruiker wordt de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. De overeenkomst kan door elke partij, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.

b. Gruppa is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien aanbieder of gebruiker: (I.) niet of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden voldoet of op enige wijze daarmee in strijd handelt; (II.) in strijd met (intellectuele eigendoms)rehten van derden of toepasselijke wettelijke regels handelt; (III.) oneigenlijk gebruik maat van de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s), andere zaken en of de dienst van Gruppa.


13. Beperking aansprakelijkheid 

a. Gruppa behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om op ieder moment en zonder voorafgaande waarschuwing: (I.) aanpassingen, verbeteringen en of wijzigingen aan te brengen op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s); (II.) de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) geheel, of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, buiten gebruikt te stellen, onbereikbaar te maken en of het gebruik hiervan te beperken;

b. Gruppa behoudt zich het recht voor, zonder daarvoor schadeplichtig te zijn, om het profiel van een aanbieder die niet voldoet aan de in deze algemene voorwaarden, de overeenkomst en of de op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) vermelde verplichtingen, te blokkeren of geheel te verwijderen. 

c. Gruppa geeft geen enkele garantie ten aanzien van: (I.) onbelemmerde toegang tot de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s); (II.) ongestoord en ononderbroken gebruik van website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s); (III.) de volledige betrouwbaarheid van de gegevens van de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s); (IV.) het keuzegedrag van (potentiele) gebruikers.

d. Gruppa is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van: (I.) enig handelen en/of nalaten in verband met de boeking en de overeenkomst tussen aanbieder en gebruiker, waaronder maar niet beperkt tot schade bij de gebruiker, als gevolg van tekortkomingen ten aanzien van de kwantiteit en kwaliteit van de boeking; (II.) de toegang tot of gebruik van, of onmogelijkheid van toegang tot of gebruik van (de informatie op) de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) of de afhankelijkheid van aanbieder van de informatie op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s); (III.) onjuiste of onvolledige informatie op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s); (IV.) problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals onder meer storingen, virussen, verminking van informatie, onderbrekingen, fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of dienst door of aan Gruppa; (V.) het gebruik of de inhoud van internetpagina’s waaronder op de website(s) en of (mobiele) (web)applicatie(s) een link is opgenomen.

e. Mocht Gruppa ondanks het bepaalde in deze bepaling aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan, dan is deze aansprakelijkheid van welke aard dan ook in ieder geval beperkt tot een bedrag van € 500,0 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis.

f. Andere of verdergaande aansprakelijkheid van Gruppa is, uit welken hoofde ook, voor schade die aanbieder lijft door of in verband met de website en of de (mobiele) (web)applicatie uitgesloten.

g. De aansprakelijkheidsuitsluitingen en –beperkingen zoals genoemd in deze bepaling zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Gruppa of haar bedrijfsleiding.

h. Aanbieder vrijwaart Gruppa voor eventuele aanspraken van derden, op welke grond en uit welke hoofde dan ook, voor zover de schade het gevolg is van enig handelen en/of nalaten in strijd met deze algemene voorwaarden.

i. Gruppa is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele, bijzondere, exemplaire, punitieve of gevolgschade, met inbegrip van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel of eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins voortkomt uit het gebruik van onze dienst.

 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met onze security policy.

[x]